دکتر آزاده مغاره
مربی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
moghareiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
114