هرمز اسلامی
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
eslamihaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
661