سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m.etemadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):