فاطمه شاکری
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f.shakeriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1883