فاطمه زارع میرک آباد
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f.zareaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
115