منوچهر فدوی
استادیار
دانشکده مهندسی دریا
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fadavieaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
107