احمد فهیمی فر
استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fahimaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
29
ارجاعات (Scopus):
2313