فرشاد برازنده
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fbarazandehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
566