فرامرز مودی
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fmoodiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
902