حسن قاسمی
استاد
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
gasemiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
766