حامد غفاری راد
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ghafariradaut.ac.ir
شماره تماس:
(+9821) 64543422
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
243