فرناز قاسمی
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ghassemiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
106