مهدی قطعی
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ghateeaut.ac.ir
شماره تماس:
9821 64542531
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1522