غلامرضا روحی
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
grouhiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
652