گیتی میرمحمدصادقی
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
gsadeghiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
24
ارجاعات (Scopus):
1397