سید هامان هدایت مفیدی
استادیار
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
h.mofidiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):