حمیدرضا زرندی
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
h_zarandiaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 6454 2702
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
853