حمید رضا حبیبیان
دانشیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
habibiyanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
474