وحید حدادی اصل
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
haddadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
37
ارجاعات (Scopus):
3394