حامد ادیبی
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hadibiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
398