سیدهژیر بهرامی
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hajirbaut.ac.ir
شماره تماس:
64542680
h-index (Scopus):
34
ارجاعات (Scopus):
3578