محمدرضا حاج محمدی
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hajmohammadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
33
ارجاعات (Scopus):
2312