فرزاد حاتمی برق
دانشیار
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hatamiaut.ac.ir
شماره تماس:
982164545536
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
366