سیدحسین موسوی زادگان
دانشیار
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hmousaviaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
233