حسین حسینی تودشکی
استاد
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hosseiniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
1919