محمدجواد معتمدی سده
مربی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی صنایع

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
jmotamedaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):