حسین کرمی ورنامخواستی
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
karamiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):