کریم فائز
استاد
دانشکده مهندسی برق
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
kfaezaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
33
ارجاعات (Scopus):
4439