محمدرضا خدمتی
استاد
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
khedmatiaut.ac.ir
شماره تماس:
021-64543113
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1268