مصطفی عباس زاده
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m.abbaszadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
33
ارجاعات (Scopus):
2881