ملیکه نبئی
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m_nabaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
56