سیدمجید نورحسینی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
majidnhaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
60