مهدی مجیدپور
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
majidpouraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
125