مهدی بناءزاده
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mbanazadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
351