مهدی رفیع زاده
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mehdiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
749