محمدباقر منهاج
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
menhajaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
29
ارجاعات (Scopus):
9368