علی اکبر مراتی
دانشیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
meratiaut.ac.ir
شماره تماس:
64545520
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1498