محمود غیاثی
دانشیار
دانشکده مهندسی دریا
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mghiasiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
308