میلاد رضائی
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
miladrezaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
00982164542936
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1012