سیداحسان میرصالحی
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mirsalehiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1343