سیدمجتبی آقامیرسلیم
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mirsalimaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
30
ارجاعات (Scopus):
2663