سید محمدجواد میرزاپور آلهاشم
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی تولید صنعتی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mirzapouraut.ac.ir
شماره تماس:
02164545350
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
1370