مهران کسری
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mkasraaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):