سید محمود مصباح نمینی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mmesbahaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1664