مالک نادری
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mnaderiaut.ac.ir
شماره تماس:
66952282 - 66460707 (1)
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1272