محسن خواجه زاده
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mo.khajehzadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
266