سیدمصطفی آقامیرسلیم
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mo_mirsalimaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
418