فریدون مقدس نژاد
استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
moghadasaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
41
ارجاعات (Scopus):
5758