ناصر محمدی
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mohamadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1296