محمدرضا محدث مجتهدی
دانشیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mojtahedaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
753